Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;
2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Gezonde Praktijken centrum voor fysiotherapie en fysiofit b.v. met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
5. Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
6. Gezonde Praktijken b.v.: gebruiker van deze algemene voorwaarden is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Gezonde Praktijken centrum voor fysiotherapie en fysiofit b.v. en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;
3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
4. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, als bijlage in de bevestigingsemail bij het maken van een eerste afspraak en in de praktijkmap van Gezonde Praktijken b.v. raadplegen;
5. Gezonde Praktijken b.v. is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de
noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst
1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;
2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;
3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.


Artikel 4. Verplichtingen behandelaar
1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;
3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;
4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.


Artikel 5. Verplichtingen patiënt
1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren en ten minste bij aanvang van de eerste behandeling een identiteitsbewijs overhandigen ter controle van de persoonsgegevens;
4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afzeggingen kunnen telefonisch aan het secretariaat, of door inspreken van het antwoordapparaat, of per email gecommuniceerd worden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.
5. Patiënt is verplicht melding te maken van het aantal behandelingen dat reeds binnen hetzelfde kalenderjaar heeft plaatsgevonden bij een andere praktijk voor fysiotherapie en of oefentherapie.


Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige
overeenkomsten tussen u als patiënt en Gezonde Praktijken b.v.;
2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of
namens de patiënt verleende diensten;
3. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de
zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg
is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;
4. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur;
5. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden,
zullen in rekening worden gebracht bij de patient;
6. Betaling voor de behandelaarische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Gezonde Praktijken b.v.
en/of Famed vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de
betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Artikel 6. Kwaliteit
1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Keurmerk fysiotherapie en in het B.I.G.-register.


Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Gezonde Praktijken b.v. is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen of goederen van haar patiënten of cliënten.
2. Gezonde Praktijken b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
3. Gezonde Praktijken b.v. is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van
behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Gezonde Praktijken b.v. tegen vorderingen van derden die stellen  schade te hebben geleden door of verband houdende met door Gezonde Praktijken b.v. ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
5. Gezonde Praktijken b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
6. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Gezonde Praktijken b.v. voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Gezonde Praktijken centrum voor fysiotherapie en fysiofit b.v. te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Gezonde Praktijken b.v.
strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Gezonde Praktijken b.v.;
8. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
9. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Gezonde Praktijken b.v. is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
10. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Gezonde Praktijken b.v. tegen vorderingen van derden die stellen
schade te hebben geleden door of verband houdende met door Gezonde Praktijken
b.v. ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.


Artikel 8. Archivering
1. Gezonde Praktijken b.v. zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of
dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;
2. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Gezonde Praktijken centrum voor fysiotherapie en fysiofit b.v. gerechtigd om het dossier te vernietigen;
3. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 9. Privacy
1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en
persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;
2. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement
vastgelegd.

Artikel 9a. Privacy reglement
1. Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens,

die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk,
eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn
vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen;
3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
4. Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er
wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem)
wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;
5. Gegevens van de patiënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
6. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Artikel 10. Klachten- en geschillenregeling
1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk
op te vragen;
2. Gezonde Praktijken b.v. neemt deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk
Fysiotherapie.
Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen
die voortvloeien uit hoofde van de met de patiënt gesloten overeenkomsten;
3. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 juni 2008 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en
nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Gezonde Praktijken b.v. uitvoert
en/of levert.

 

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen
  • U kunt het bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer (vraag ons voor informatie).
  • Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente, en ten slotte ten mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.